مصاحبه "الجزیرة" با آیت الله سید هادى مدرسى
53 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : شبکه الجزیره
تعداد شرکت کننده : 0

نفر اول رابطة العلماى عراق، آيت الله سيد هادى مدرسى، طى گفتگويى با شبكه "الجزيرة" ضمن تأكيد بر پيچيدگى اوضاع سياسى در عراق اظهار داشتند: "استفاده از راه حلهاى نظامى براى برون شد از بحرانهاى موجود در عراق، بويژه بحران نجف اشرف، مورد تأييد نهاد مرجعيّت دينى نمى باشد."
ايشان همچنين افزودند: "در اين باره، ميان علماى شيعه اختلاف نظرى وجود ندارد، بلكه اين ناظران بيرونى هستند كه چون چيزى پيرامون اجتهاد شيعى نمى دانند، ريشه اين رويكردهاى گوناگون موجود در طيف شيعى را، در درگيريهاى درونى مى پندارند."
از سويى آيت الله سيد هادى مدرسى، ديدگاه ناتوانى حوزه علميه در جهت حلّ وفصل بحران موجود را، نفى كرده اظهار داشتند: "اين، ناتوانى بر حلّ وفصل مشكلات نيست، بلكه مى توان آن را انعطاف در برابر تكثّّر رويكردها وجهت گيريهاى مختلف، دانست."
ايشان همچنين سكوت علماى شيعه بر حوادث نجف را، نشانه سازش با اشغالگران ندانسته، اين سكوت را ناشى از بردبارى طيف علماى شيعه تلقى كرده، از سوى ديگر علماى شيعه را سازش ناپذير با زمينه هاى حكومتى فاسد دانستند.
ايشان همچنين ضمن اشاره به وقايع انقلاب 1920 عراق ونقش ميرزا محمد تقى شيرازى در مبارزه با استعمار انگليس افزودند: "هرگاه مراجع بزرگ تقليد، دخالت خود در مسائل را واجب وضرورى ببينند، بيگمان يک لحظه هم درنگ نخواهند كرد، آنجاست كه خواهيد ديد يک خط فتوى از سوى يكى از مراجع تقليد چگونه معادلات سياسى را از اين رو به آن رو خواهد ساخت." وى همچنين افزود: "علماى شيعى هيچگاه از روى دنيا خواهى وبراى برآورده شدن مصالح آنى ولحظه اى، فتوايى را صادر نمى كنند، بلكه تمام جوانب را مى سنجند، وتنها فتاويى را كه نسبت به آنها احساس وظيفه مى كنند، صادر مى سازند، از اينرو اگر احساس كنند، احكام صادره از سوى ايشان به خونريزى منتج شود، براى صادر كردن فتوى هزاران امّا واگر را در نظر مى گيرند، بنابراين مى توان گفت علماى شيعه، در ميان مردم شجاعانه ترين اقدامات را اتخاذ مى كنند."
آيت الله سيد هادى مدرسى در جاى ديگرى از سخنان خود افزود: "انتخابات مجلس در يک سطح مطلوب برگزار نشد وكاملا تحت تأثير اوضاع بحرانى وپيچيده كنونى عراق، انجام شد."
ايشان همچنين اراده حكومت جديد عراق براى برقرارى روابط ديپلماتيک با اسرائيل را رد كرده، اظهار داشتند: "حكومت جرأت چنين كارى را ندارد، چرا كه برداشتن چنين گامى را مى بايست با توافق تمام مردم عراق انجام دهد، از سويى، دولت عراق، دولتى اسلامى است وعضو جامعه عرب، وملزم به انجام تعهّدات اين سازمان."
وى همچنين به خرابكاريهاى صورت پذيرفته در عراق، بويژه خرابكاريهاى صورت پذيرفته در حق نهادهاى مدنى وترور شخصيتهاى دينى وعلمى عراق اشاره كرده، اظهار داشت: "انجام چنين كارهايى به صلاح عراق نيست، بلكه مصالح بيگانگان را تأمين مى كند. در واقع هدف نهايى از اينگونه اقدامات، فرو انداختن بيشتر عراق در هرج ومرج مى باشد؛ يكى از اين اعمال شنيع به شهادت رساندن آيت الله حكيم در سال گذشته بود كه دخالت طرفهاى بيگانه در آن، بسيار آشكار بود." ايشان همچنين افزود: "رژيم پيشين، به شكل يک "هرم وارونه" بر عراق حكم مى راند، لذا با سقوط اين نظام، وگسسته شدن تمام شبكه هاى ارتباطى اى كه در رژيم پيشين تنها به يک فرد ويک حزب ختم مى شد، زمينه باز وبى سروسامان عراق براى پذيرش هر گونه احتمالى، آماده بود، كه وجود همين زمينه باز وآماده، دخالت دستهاى بيگانه بيشمارى را در امور عراق، موجب شد."
آيت الله مدرسى همچنين در سخن پيرامون روابط عراق با كشورهاى عربى واحتمال دست داشتن دولتهاى همسايه در خرابكاريهاى عراق، افزودند: "ميان فضاى كشور عراق ومحيط عربى واسلامى اطرافش رابطه اى متقابل وغير قابل اجتناب وجود دارد، تاريخ نيز وجود چنين تأثير وتأثرى را بين عراق ومحيط اطرافش، تأييد مى كند."
ايشان همچنين طى گفتگويى پيرامون به تأخير افتادن محاكمه صدام واحتمال وجود تلاشهايى براى فراموش شدن پرونده وى اظهار داشتند: "داستان صدام ديگر به پايان رسيده، ومحاكمه ويا عدم محاكمه وى هيچ چيز را تغيير نمى دهد، ودر واقع عدم محاكمه حقييقى وعلنى صدام، آثار منفى اى را بر جامعه عراق خواهد گذاشت، وشكاف بين مردم وحكومت را بيشتر خواهد كرد."
نفر اول رابطة العلماى عراق در پايان، اهداف اين سازمان را برشمرده، مشاركت اين سازمان در فرايند سياسى آينده عراق سخن رانده، افزود: "رابطة العلماى عراق تشكّلى گسترده است كه تمام مراجع تقليد در عراق را نمايندگى مى كند، هم اكنون بيش از هزار روحانى وعالم دين از سراسر شهرهاى عراق، عضو اين تشكل مى باشند، اهداف اين تشكل عبارت اند از: همگرا ساختن جهت گيريها، از رهگذر مشورت وتعاون؛ وتلاش در جهت تشكيل عراقى نوين، بر مبناى پايه هاى درست."