مصاحبه یکى از شبکه هاى ماهواره اى با آیت الله سید هادى مدرسى
60 بازدید
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0

آيت الله سيد هادى مدرسى طى مصاحبه اى صريح و بى پرده، با يكى از شبكه هاى ماهواره اى، مسئله امروز عراق را نزاع بين دين و بى دينى ،‌ و جدال ميان مدافعان احياى اسلام در عراق و دين ستيزان تلقى كرده ، افزودند: ملّت عراق امروز بيش از هر چيز، از بازتوليد نمونه هاى كوچك صدام رنج مى برد، نمونه هايى كه مى خواهند به زور اسلحه بر عراق حاكم شوند و از سويى خود را وارث خون شهداى عراق و نماينده مردم نيز مى پندارند.
ايشان در جاى ديگرى از سخنان خود استفاده از سخن اسلحه و ترور را برا‌‌ى حلّ وفصل بحران جارى در نجف اشرف ، و همچنين تلاش براى نابود كردن طيف مقتدا صدر را، الگويى صدامى و بازتوليد تجربه رژيم پيشين در برخورد با قيام مردمى سال1991، تلقى كرده افزودند: با اينكه مجال بحث و گفتگو با گروههاى درگير پيرامون خواسته ها و حقوقشان از تمام ابعاد باز مى باشد، برخى با پيروى از الگوهاى صدامى رقيق شده جز نابودى اين گروهها را نمى خواهند. ايشان در پايان اظهار داشتند : آزادى و مردم سالارى، هيچگاه با استفاده از توپ و تانك و يا نابود ساختن مخالفين نظرى و عملى حاكميت بدست نخواهد آمد.