مصاحبه شبکه خبرى "العالم" با آیت الله العظمى سید محمد تقى مدرسى
49 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : شبکه خبری "العالم"
تعداد شرکت کننده : 0

آيت الله العظمى مدرسى نقطه نظرات خود پيرامون حوادث عراق را، طى گفتگويى با شبكه خبرى العالم در قالب برنامه "عراق امروز"، بيان كردند.
ايشان در سخن پيرامون وضع بحرانى عراق، اين كشور را در حال گذرا به مرحله اى جديد دانسته، وپيش آمدن بى ثباتيها وحوادثى اين چنين را در اين برهه، طبيعى توصيف كردند.
معظم له در ادامه افزودند: فرآيند انتقال حاكميّت به ملّت عراق، بگونه اى بى شائبه در حال انجام است، از سويى مردم عراق در خيزشهاى تمدّنى وپيش روى به سوى يک حيات تمدّنى از سابقه اى تاريخ برخورداراند.
آيت الله العظمى مدرسى همچنين بر ضرورت پايبندى حاكميّت به تعهّدات خود در قبال مردم تأكيد كرده، التزام حاكميّت در جهت فراهم آوردن فضايى مناسب براى برگزارى انتخابات قانونى در كشور را خواستار شدند.
ايشان در ادامه برگزارى انتخابات در عراق را اساسى ترين مسئله اين كشور توصيف كرده، عقب نشينى از آن را به هر شكلى ناممكن وهرگونه تأخير در برگزارى انتخابات را موجب پيچيده تر شدن بحران در عراق، دانستند. ايشان همچنين به مواضع پيشين خود مبنى بر برگزارى هر چه سريعتر انتخابات اشاره كرده، آن را در جهت بازگرداندن آرامش به صحنه سياسى عراق، وعدم اجراى آن را موجب افزايش هرج ومرج واز هم گسيختگى اوضاع در عراق دانستند.
ايشان در ادامه افزودند: پس از گذشت چند دهه ديكتاتورى وخفقان اعمال شده از سوى صدام ودارودسته اش، مردم اميد داشتند تا از آن فشار رهايى يابند، امّا چون در دوره اشغال عراق نيز منفذى براى ابراز صداى خود نيافتند، راه وروشهاى ديگرى را براى آشكار ساختن مواضع خود برگزيدند. از سويى آيت الله العظمى مدرسى، نفوذ جريانهايى مخالف با سياستهاى آمريكا در عراق، جهت تصفيه حساب با اين دولت را مانند آنچه در افغانستان وجاهاى ديگر اتفاق افتاد، دور از ذهن ندانستند.
ايشان در ادامه نسبت دادن انفجارهاى صورت گرفته در عراق را به مقاومت مردمى نپذيرفته، اين انفجارها را منبعث از روان پريشى عاملان آنها، وموجب از ميان رفتن امنيّت ودر نهايت به مصلحت بقاى اشغالگران در عراق توصيف كردند.
معظم له در جاى ديگرى از سخنان خود، به نقش مرجعيّت دينى در نمايندگى ايشان از ضمير مردم عراق اشاره كرده، كاركرد مرجعيّت دينى را در جهت حفظ توازن در ميان مردم، دانسته، افزودند: مرجعيّت دينى بدون برخوردارى از منابع مالى ونظامى وهمچنين گروههاى مسلح نيرومند، تلاش مى كند تا اميدها وخواسته هاى درونى ملّت عراق را نمايندگى كند، وواكنشها وتحركات مردمى را در جهت مصالح دين وحقيقت، جهت دهى نمايد.
از سويى ايشان موفقيّت برخى از جريانات شناخته شده، در جهت امتناع طيف اسلامى، از دخالت در امور سياسى عراق را دور از ذهن خوانده، حلّ وفصل كننده نهايى را در اينگونه نزاعات، ملّتى داراى تاريخ وميراثى اسلامى، دانسته، افزودند: حمايت ما از برگزارى انتخابات، به معنى حمايت از حقّ مردمى است كه به نوبه خود حاميان اصلى طيف اسلامى بشمار مى آيند.
حضرت آيت الله العظمى مدرسى در پاسخ به پرسشى پيرامون محاكمه رئيس جمهور سابق عراق اظهار داشتند: اين محاكمه بايد علنى وشفاف باشد، البته نه بدليل محاكمه شخص صدام، چرا كه داستان خود صدام، را بايد در آن روز كه خودش را با آن ذلّت وخوارى تسليم نيروى اشغالگر كرد، در حاليكه آخرين گلوله خود را براى كشتن خودش كنار گذاشته بود ولى نتوانست خودش را خلاص كند، پايان يافته تلقى كرد. در واقع داستان صدام به پايان رسيده ولى آنچه باقى مى ماند، محاكمه جريانى است كه صدام را در ارتكاب جناياتش، حمايت مى كرد واز هيچ كمكى نسبت به او دريغ نداشت، وآن به اين دليل است تا چنين جناياتى ديگر بار در حقّ مردم عراق اعمال نشود.
ايشان در ادامه افزودند: ملّت عراق آزادى را از بيگانه طلب نمى كند، چه اين ملّت براى محقق ساختن آزادى خود، بدست خود، از توانايى، شجاعت وخويشتن دارى كافى برخوردار است. ملّت عراق مى تواند خودش را اداره، وكشورش را آباد سازد، چه اين ملّت از نظر توانائيهاى فنّى، علمى ومالى چيزى كم ندارد. بيش از چهار ميليون عراقى مهاجر وساكن در اقصى نقاط عالم، علاوه بر بهره مندى از تجربه اى غنى در زمينه آزادى، در عرصه هاى فن آورى نيز در سطح بالايى قرار دارند، كه نقش مهمّى را در بازسازى عراق نوين ايفا خواهند كرد.
ايشان در سخن از استقرار امنيّت، امنيّت در عراق را شبكه اى همبسته ومتكامل، وداراى ابعادى گوناگون توصيف كرده، اعتماد مردم به حاكميّت وهمچنين به نيروهايى كه مردم را نمايندگى مى كنند، ميزان حمايت مرجعيّت دينى از حاكميّت وهمچنين نقش عشاير در اين ميان را از مؤلفه هاى موجد امنيّت در عراق، برشمردند.
آيت الله العظمى مدرسى در پايان، مسئله امنيّت را دغدغه اساسى ملّت عراق دانسته، بالا رفتن سطح همكاريهاى دو جانبه، بين مرجعيّت دينى ودولت موقّت را خواستار شده، افزودند: اگر اين همكارى وتعاون در سطح خوبى برگزار شود، از رهگذر اِفتاى مراجع تقليد در اين زمينه، وبهره مندى از نفوذ مرجعيّت، مى توان تأثيرات مثبت اين همكاريها بر وضع امنيّتى عراق را شاهد بود.