در گفتگو با "ایندیپندنت": آیت الله العظمى مدرسى خواستار محاکمه علنى صدام شدند.
57 بازدید
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0

آيت الله العظمى مدرسى طى گفتگويى با روزنامه "اينديپندنت" غير علنى‌ بودن محاكمه صدام را، مخالف خواسته هاى ملّت عراق دانستند. معظم له در اين گفتگو، خواستار محاكمه علنى صدام شدند، واظهار داشتند: جريانهايى وجود دارند كه با فاش شدن جنايتهاى صدام در حق مردم عراق وملّتهاى‌ همسايه مخالفند. ايشان در ادامه افزودند: سزاوار است كه انجام محاكمه علنى رژيم پيشين، در واقع به محاكمه جريانهاى حامى صدام در جنگ بر عليه ملّت عراق وملّتهاى مسلمان وعرب همسايه، منجر شود.
آيت الله العظمى مدرسى در جاى ديگرى ‌از سخنان خود استفاده از ابزار سركوب را به بهانه نبود امنيّت، مورد انتقاد قرار داده، اظهار داشتند: نمى‌توان با توجيه برقرارى امنيّت، آزاديهاى عمومى جامعه را كم كرد، حكومت موقت، بويژه در جهت برقرارى امنيّت در عراق، مى بايست عرصه جديدى را در جهت همكارى با مرجعيّت دينى ونيروهاى اسلامى فعال در صحنه سياسى، بگشايد، چرا كه بهره مندى از چنين همكارى اى، حكومت موقت را از فرو افتادن در ورطه استبداد، باز مى دارد.
ايشان در جاى ديگرى از سخنان خود به همكارى حكومت موقت ومرجعيّت دينى، پس از حوادث اربعين امام حسين، جهت برقرارى امنيّت، اشاره كرده، افزودند: در نتيجه اين همكارى، مرجعيّت دينى، عشاير را براى آرام شدن اوضاع به صحنه كشانيد، كه در نهايت اين امر به آرام شدن اوضاع انجاميد.
معظم له در پايان، راه مشروعيّت يا بى حكومت انتقالى را، تامين نيازها ومحقق ساختن خواستهاى مردم عراق وهمچنين فراهم آوردن شرايطى مساعد جهت برگزارى انتخابات قانونى در زمان معيّن شده، دانسته، انتقال هر چه سريعتر حاكميّت به نمايندگان مردم واز همه مهمتر برقرارى امنيّت وثبات در كشور را موجد مشروعيّت براى حكومت انتقالى توصيف كردند.