گفتگوى شبکه "العالم" با مقام مرجعیت کربلا
48 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : شبکه خبری "العالم"
تعداد شرکت کننده : 0

حضرت آيت الله العظمى مدرسى در گفتگويى با شبکه تلويزيونى "العالم" مردم تمام شهرهاى عراق را براى استقرار آرامش وامنيت در آن کشور، به ايجاد هماهنگى با نيروهاى پليس فراخواند.
در ادامه ايشان اظهار داشتند: عليرغم اينکه پس از آرام شدن اوضاع در شهر کربلا، نيروهاى پليس اوضاع شهر را به دست گرفته اند، ولى ساخت جوان وعدم قدمت اين نيروى تازه تاسيس، نيروهاى پليس عراق را در برقرارى کامل امنيت، نه تنها در شهر مقدس کربلا بلکه در تمام شهرهاى عراق، آسيب پذير ساخته است.
همچنين ايشان افزودند: همه مردم عراق، مسلح اند، واز شجاعت کافى نيز برخوردارند، ولى تا کنون خود را با نيروهاى پليس وديگر سازمانها هماهنگ نساخته اند. نيروهاى پليس نيازمند حمايت ويارى هستند، وما در همينجا مردم هر شهر را به حمايت از نيروى پليس شهر خود فرا ميخوانيم.
در ادامه ايشان، ايجاد چنين هماهنگى اى را هزينه بر توصيف کرده ويکى از راهکارهاى رسيدن به چنين هماهنگى اى در نيروى پليس را گزينش نيروهائى هماهنگ با فضاى اجتماعى هر شهر دانستند.
ايشان در جائى ديگر از سخنان خود به تبيين علل کشيده شدن درگيريها به شهرهاى مقدس کربلا ونجف پرداخته وافزودند: نيروهاى اشغالگر به چيزى جز نابودى تمام کسانى که در عراق براى دفاع از خويش سلاح برمى دارند، راضى نمى شوند، وهمين امر شکست تلاشهاى ما، براى آرام شدن اوضاع را موجب شده است.
همچنين ايشان در سخن از راه حلهاى برون رفت از بحرانهاى اخير اظهار داشتند: نيروهاى اشغالگر مى بايست حرمت شهرهاى مقدس کربلا ونجف را حفظ کنند وخواسته هاى مردم اين دو شهر را مورد توجه قرار دهند.