آیت الله العظمى مدرسى از ناهماهنگ بودن شوراى حکومتى با حقیقت وضعیت ملت عراق پرده برداشت
49 بازدید
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0

آيت الله العظمى سيد محمد تقى مدرسى صلاحيتهاى بيشترى براى شوراى حكومتى عراق درخواست نمودند وايشان اين مجلس را بعلت زير فشار بودن از طرف امريكا از اختيارات كافى محروم دانستند.
اين سخنان در خلال مصاحبه مطبوعاتى با مجله الولاء كه در بغداد بچاپ ميرسد انجام شد.
ايشان موضع خويشتن دار خود را در قبال شوراى حكومتى بمعناى عدم رد كامل وعدم پذيرش كامل تفسير كردند.
اما علت عدم رد كلى آنرا اين چنين تفسير نمودند كه اين شورا بعنوان گامى در جهت استقلال كشور و در جهت انتقال قدرت به ملت عراق مى باشد و گفتند اين همان چيزى است كه ما خواهان آنيم.
ايشان يادآور شدند كه انتقال قدرت اگر بصورت كلى امكان نداشته باشد بايد بصورت تدريجى و مرحله اى به ملت صورت پذيرد.
اما راجع به موضع خود مبنى بر عدم قبول كلى شوراى حكومتى ، آنرا از دو جهت غير متكامل خواند. در جهت نخست آنرا فاقد صلاحيت دانستند و گفتند در اين حال امريكا از فرصت استفاده كرده وبراى خود پوششى ايجاد نموده است تا شايد مانع نمايان شدن عوارض اشغال باشد واز جهتى فقدان صلاحيت اِعمال قدرت از طرف شوراى حكومتى ، دست آويز وبهانه اى براى امريكا است كه در عراق ماندگار شود بويژه اگر انديشه ماندن طولانى مدت را درسر داشته باشد.
از سوى ديگر آيت الله العظمى مدرسى خاطر نشان ساختند كه اين شورا نمى تواند بعنوان نماينده واقعى ملت عراق باشد، وبه همين علت اين شورا در ميان ملت بيگانه بوده وملت با آن هماهنگ نشده اند.
در ادامه انتقادات خود از اين شورا افزودند كه روش استخدامى وتحميل اشخاص كه اين شورا در پى گرفته است، روش دمكراسى بحساب نمى آيد زيرا لازمه اعمال روش دمكراسى رفتن به پاى صندوقهاى رأى و به خواست مردم تسليم شدن است.
در پايان ايشان از عدم همگون بودن آن شورا با خواست ملت عراق ابزار نگرانى نمودند.